RUSSIAN FILM FESTIVAL
We ýene-de salam!
Produced: 2022 Genre: crime, comedy Duration: 30 mins Director: Egor Chichkanov Main Cast: Andrey Merzlikin, Denis Vlasenko, Aleksey Serebryakov Producers: Danila Sharapov
Göni nyşana atylan ok hereketlerini kanundan daşary çykarýan, konditer bolmagy arzuw eden Borisiň wakalara baý we gedem durmuşyny kesmelidi. Ol bu barada öz hojaýynyna habar berýär, tizara bolsa, ýeňsesinden haýynlyk bilen ok atylýar. Wakanyň soňy – pytraýasmy? Ed-dil oň ýaly däl-le. Aklyňa sygmajak ýeri indi başlanýar, ahbetin. Hiç bir umytsyz öli hasaplanan (ilki göräýmägä) Boris meýithanada özüne gelýär. Oňa biraz aňka-taňka bolan, ýöne ýüregi ýuka we açyk göwünli tejribe geçýän lukman Artýom kömek edýär. Ýaş oglany pähimsiz bulan-bujarlyga çekip, Boris tamamlanmadyk işlerini ýola goýjak bolýar we öz ölüminiň syryny açmakçy bolýar. Ar almak öjümi, üzülmedik bergilerimi ýa-da hemme zady başdan başlamak arzuwymy – nämäniň oňa dem berendigi düýbünden belli däl.
<
BACK TO PROGRAM