RUSSIAN FILM FESTIVAL
Küýküje atjagaz
Iwan şazada däl, pälwanam däl, görmegeý hem däl, uly doganlary ony asla akmak hasaplaýarlar. Emma hemme zat Iwanyň dosty we wepaly kömekçisi – Küýküje atjagazyň peýda bolmagy bilen üýtgeýär. Boýynyň kiçidigine garamazdan, akylly we batyr. Şeýle dost bilen hiç bir duşman gorkuly däl. Dogrusy, tas hemmesi diýen ýaly. Şeýle kömekçi bilen mümkin däl zat ýok. Dogrusy, ýok diýen ýaly. Iwan bilen Küýkije atjagaz dostlugyny synap görerler, mekir duşmana garşy durarlar, täsin synaglary ýeňip geçerler we hemme zat üçin töwekgelçilik etmeli söýgä duşarlar. Aý, tas hemme zady diýen ýaly ...
<
BACK TO PROGRAM