RUSSIAN FILM FESTIVAL
Sport Tosha
Produced: 2021 Duration: 1 episode - 3 min Genre: Animation Director: Marina Moshkova, Tatyana Moshkova, Andrey Bahurin Producers: Albina Mukhametzyanova, Tina Kandelaki
Nadezhda Kuznetsova, Yulia Gorodetskaya, Alexander Tashchin, Daria Ilyina, Ksenia Zaika
«Sport Toşa» – Çagalar we ulular üçin Aždarhajyk Toşanyň we onuň dosty Ýolbarsjygyň açyp beren şadyýan sport ensiklopediýasy. Olar bilen birlikde sportuň dürli görnüşleri hakynda maglumat alyp we hatda şadyýan dostlar bilen türgenleşip hem bolýar. Enaýyja gahrymanlaryň sport başdan geçirmelerine goşulyşyň!
Aždarhajyk Toşa bilen ýolbarsjyk Lýowa çempion bolaslary gelýär we her zada güýmenip görýärler. Sabyrsyz Toşa bilen tutanýerli Lýowa – ajaýyp topar! Sportuň esasy düzgünlerini hem syrlaryny bolsa, olar täze dostlaryndan: futbol topundan, tennis raketkasyndan, ylgaw krossowkalaryndan we gaýry jana giren sport serişdelerinden bilýär. Indi dostlar sportuň äpet we geň-taň dünýädigini ol ýerde her kimiň öz güýjüni synap biljekdigini, dostlugyň bolsa ýeňmäge kömek edýändigini anyk bilýärler.
<
BACK TO PROGRAM